پرفروش ترین محصولات سخت افزاری هفته

فاواتارادیس توزیع کننده رسمی آنتی ویروس بیت دیفندر خانگی ( Bitdefender )

| به زودی بیت دیفندر سازمانی نیز به سبد محصولات اضافه می شود|

30 درصد تخفیف تمدید لایسنس

[modal_popup_box btnalign=”center” border=”0px solid #e83c50″ titlealign=”center” titletext=”تخفیف ۳۰ درصدی تمدید لایسنس بیت دیفندر” btntext=”تمدید لایسنس بیت دیفندر” btnclr=”#ffffff” btnbg=”#dd3333″][/modal_popup_box]

12+3 ماه امنیت بیشتر در صورت خرید آنلاین

[mvc_advanced_button btn_animation=”button–antiman” align=”center” padding_top=”15″ padding_left=”20″ btn_size=”14″ btn_icon=”fa fa-shopping-cart” btn_text=”خرید آنلاین بیت دیفندر 2020 اورجینال” btn_clr=”#ffffff” btn_bg=”#22b4d8″ btn_hvrclr=”#000000″ btn_hvrbg=”#ffffff” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct-category%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1-2020%2F||target:%20_blank|” btn_radius=”0″]

بررسی صحت و اصالت لایسنسBitdefender

[mvc_infobox image_radius=”5px” line_height=”2″ title_color=”#000000″ image_id=”9722″ info_title=”بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ (INTERNET SECURITY)” title_size=”22″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”1 / 3 / 5 / 10 کاربر” king_plan_duration=”1 سال + 3 ماه رایگان” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#019de9″ text_durationbg_color=”#3aaee8″ king_button_color=”#019de9″ king_border_color=”#019de9″ king_buttonname=”اطلاعات بیشتر و خرید” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20Firewall%20%D9%88%20Webcam%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%2230%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25d8%25b3%25da%25a9%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c-2020%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0|target:%20_blank|”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” line_height=”2″ title_color=”#000000″ image_id=”9723″ info_title=”بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس ۲۰۲۰ (ANTIVIRUS PLUS)” title_size=”22″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”1 / 3 / 5 / 10 کاربر” king_plan_duration=”1 سال + 3 ماه رایگان” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#e40000″ text_durationbg_color=”#e23636″ king_button_color=”#e40000″ king_border_color=”#e40000″ king_buttonname=”اطلاعات بیشتر و خرید” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%8C%20%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%2230%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3-2020%2F|title:%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%20%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0|target:%20_blank|”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” line_height=”2″ title_color=”#000000″ image_id=”9724″ info_title=”بیت دیفندر توتال سکیوریتی ۲۰۲۰ (TOTAL SECURITY)” title_size=”22″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”5 / 10 کاربر” king_plan_duration=”1 سال + 3 ماه رایگان” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#e40191″ text_durationbg_color=”#e23fa7″ king_button_color=”#e40191″ king_border_color=”#e40191″ king_buttonname=”اطلاعات بیشتر و خرید” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20Windows%20%D8%8C%20MAC%20%D8%8C%20Android%20%D9%88%20iOS%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20Firewall%20%D9%88%20Webcam%20%D9%88%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%2230%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b3%25da%25a9%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c-2020%2F|title:%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0|target:%20_blank|”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” line_height=”2″ title_color=”#000000″ image_id=”9725″ info_title=”بیت دیفندر فمیلی پک 2020 (FAMILY PACK)” title_size=”25″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”چندین کاربر” king_plan_duration=”1 سال + 3 ماه رایگان” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#e56502″ text_durationbg_color=”#e58237″ king_button_color=”#e56502″ king_border_color=”#e56502″ king_buttonname=”اطلاعات بیشتر و خرید” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20Windows%D8%8C%20MAC%20%D8%8C%20Android%20%D9%88%20iOS%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20Firewall%20%D9%88%20Webcam%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%2230%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-2020%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%20(%20Family%20pack%20)|target:%20_blank|”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” line_height=”2″ title_color=”#000000″ image_id=”9960″ info_title=”آنتی ویروس بیت دیفندر اندروید (ANDROID SECURITY)” title_size=”24″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”1 کاربر” king_plan_duration=”1 سال” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#b6ce00″ text_durationbg_color=”#bdce45″ king_button_color=”#b6ce00″ king_border_color=”#b6ce00″ king_buttonname=”اطلاعات بیشتر و خرید” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%2214%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct%2F%25d8%25a2%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1%2F|title:%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%B1|target:%20_blank|”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” line_height=”2″ title_color=”#000000″ image_id=”9955″ info_title=”بیت دیفندر آنتی ویروس مک (ANTIVIRUS FOR MAC)” title_size=”22″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”1 / 3 کاربر” king_plan_duration=”1 سال + 3 ماه رایگان” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#8b8d8f” text_durationbg_color=”rgba(139,141,143,0.71)” king_button_color=”#8b8d8f” king_border_color=”#8b8d8f” king_buttonname=”اطلاعات بیشتر و خرید” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%DA%A9%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%2214%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Ffavataradis.com%2Fproduct%2Fmac-bitdefender%2F||target:%20_blank|”]

هلو 8 اسمارت ظاهری زیبا ، هسته ای محکم
[mvc_counter counter_style=”style2″ image_width=”110″ image_height=”75″ stat_numb=”200″ image_id=”9845″ count_title=”پوشش بیش از 200 گروه شغلی” title_size=”14″ title_clr=”#686868″ stat_clr=”#ff0000″ count_value=”0″][mvc_advanced_button btn_animation=”button–pipaluk” align=”center” btn_size=”16″ btn_text=”مشاغل”]
[mvc_counter counter_style=”style2″ image_width=”110″ image_height=”75″ stat_numb=”656141″ image_id=”9844″ count_title=”بیش از نیم میلیون کاربر فعال درسراسر کشور” title_size=”14″ title_clr=”#686868″ stat_clr=”#ff0000″ count_value=”0″ count_interv=”100″][mvc_advanced_button btn_animation=”button–pipaluk” align=”center” btn_size=”16″ btn_text=”مشاوره فروش”]
[mvc_counter counter_style=”style2″ image_width=”110″ image_height=”75″ stat_numb=”500″ image_id=”9846″ count_title=”بیش از 500 نمایندگی فعال در سراسر کشور” title_size=”14″ title_clr=”#686868″ stat_clr=”#ff0000″ count_value=”0″][mvc_advanced_button btn_animation=”button–pipaluk” align=”center” btn_size=”16″ btn_text=”درخواست نمایندگی”]
[mvc_counter counter_style=”style2″ image_width=”110″ image_height=”75″ stat_numb=”100″ image_id=”9843″ count_title=”بیش از صد نفر پشتیبان متخصص” title_size=”14″ title_clr=”#686868″ stat_clr=”#ff0000″ count_value=”0″][mvc_advanced_button btn_animation=”button–pipaluk” align=”center” btn_size=”16″ btn_text=”خدمات پشتیبانی”]
اسپاد - آنتی ویروس - فاواتارادیس
هلو - بیت دیفندر -فاواتارادیس
holoo pack new

نرم افزار مالی و حسابداری هلو

نرم افزارهای مالی یکپارچه هلو (انبار، حسابداری، خرید و فروش، کنترل چک و تولید) دارای نسخه های تخصصی برای فروشگاه ها، شرکت ها و تولیدی ها می باشد. این نرم افزارها دارای امکانات بیشماری از جمله صدور انواع فاکتور، اعلام سررسید چک ها به صورت اتوماتیک، امکان دریافت گزارشات متنوع و … می باشد. کاربری آسان همراه با امکانات گسترده، نرم افزارهای هلو را به پرکاربرترین نرم افزار حسابداری کشور تبدیل کرده است. این نرم افزار در نسخه های تک کاربره و شبکه ارائه می گردد.

favataradis - bitdefender
نرم افزار اسپاد

نرم افزار مالی اسپاد

نرم افزارهای اسپاد با قیمت مناسب و امکانات متنوع، پاسخگوی فعالیت های خدماتی، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری می باشد. ویژگی هایی چون مشتری مداری، ارتقاء مداوم سطح فنی، قابلیت انطباق با سطح نیازمندی مشتریان و قابلیت توسعه موجب پاسخگویی عملیات مالی مختلف بوده و نوآوری های منطبق با اصول حرفه ای در ارائه نسخه های جدید، قابلیت انطباق بالایی را نزد کاربران ایجاد نموده است. نرم افزارهای تخصصی اسپاد شامل حسابداری، انبارداری، خزانه داری، بازرگانی، اموال، تولید و … بوده که با تکنولوژی های نوین تحلیل و با استفاده از متدولوژی پیشرفته، مستند سازی و با بروزترین ابزارها، تولید و تست شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

favataradis

تشخیص، پیش بینی و اقدام برای خنثی کردن هرگونه تهدید

محصولات بیت دیفندر برنده جایزه امنیت سایبری برای محصولات خانگی

محصولات این آنتی ویروس با انجام بیش از 11 میلیارد پرس و جو در روز قدرت تشخیض، پیش بینی و اقدام برای خنثی سازی جدیدترین خطرات احتمالی در هر نقطه از جهان را در کمتر از 3 ثانیه دارد.

Bitdifender | 5.9
Kaspersky | 5.8
Symantec | 5.7
McAfee | 4.9

بهترین محافظت در برابر ویروس‌ها (در مقیاس ۰ تا ۶ و ۶ دارای بیشترین حفاظت)
نتیجه نهایی. ژانویه ۲۰۱۱ – آگوست ۲۰۱۶. AV TEST.

Bitdifender | 5.7
Kaspersky | 5.6
Symantec | 5.0
McAfee | 4.8

کمترین تأثیر بر عملکرد سیستم (در مقیاس ۰ تا ۶ و ۶ دارای کمترین تأثیر)
نتیجه نهایی. ژانویه ۲۰۱۳ – آگوست ۲۰۱۶. AV TEST.

آنتی ویروس بیت دیفندر بهترین نرخ تشخیص بد افزار در صنعت محصولات امنیتی در 5 سال گذشته را داشته است. راز بزرگترین شرکت امنیت سایبری برای این مدت طولانی چیست؟ ما از هوش مصنوعی پیشرفته و تعدادی از فناوری های انقلابی دیگر و همچنین یک شبکه جهانی با بیش از 500 میلیون کامپیوتر به عنوان پشتیبان برای محصولات بیت دیفندر استفاده می کنیم تا پیش بینی، تشخیص و در مقابل هرگونه تهدید امنیتی آمادگی کامل را داشته باشیم. تمامی این کار ها در محصولات امنیتی بیت دیفندر در صورتی انجام می گیرد که شما هیچ گونه افت سرعت را در دستگاه های خود احساس نمی کنید.

در این قسمت مقایسه محصولات به زبان ساده تر برای شما آورده شده است تا همه بتوانند با مقایسه ای ساده بهترین انتخاب را داشته باشند

توتال سکیوریتی

نسخه توتال بهترین و کاملترین نسخه بیت دیفندر می باشد که تمامی امکانات یک آنتی ویروس را نیز دارا می باشد و مخصوصا برای افرادی که می خواهند چندین دیوایس مختلف از قبیل ویندوز ، مک ، اندروید و … را محافظت کنند بهترین و کاملترین این نسخه می باشد ، در واقع توتال سکیوریتی برای افرادی مناسب می باشد که یک آنتی ویروس بسیار کامل می خواهند و دارای چندین دیوایس مختلف هستند

اینترنت سکیوریتی

این نسخه از نرم افزار نسخه بسیار حرفه ای از بیت دیفندر می باشد که علاوه بر محافظت از ویندوز شما بسیار در برابر ویروس های اینترنتی هم پایدار نشان داده و به راحتی در این نسخه از نرم افزار بدافزارهای اینترنتی هم کنترل می شوند ، در واقع اینترنت سکیوریتی برای افرادی که از اینترنت استفاده مداوم دارند و بابت ویروس هایی که ممکن است از محیط وب بگیرند نگران هستند بهترین محافظ می باشد

آنتی ویروس پلاس

این نسخه از نرم افزار برای افرادی مناسب می باشد که کمتر از اینترنت استفاده می کنند و فقط یک محافظ در برابر سی دی ، فلش ، هارد اکسترنال و … می خواهند که از سیستم خود مراقبت کنند ، در واقع این نسخه بیت دیفندر برای اینگونه افراد واقعا عالی می باشد و پیشنهاد می دهم اگر از اینترنت استفاده چندانی ندارید حتما از نسخه پلاس استفاده نمایید

“برای دیدن توصیه نامه در سایت بیت دیفندر از لینک زیر استفاده نمایید”

https://www.bitdefender.com/media/html/redeem-pars/

برخی از مشتریان ما

بررسی محصول
آزمایشگاه های مستقل

 

 

خدمات بیت دیفندر ( SERVICES )

[mvc_infobox image_radius=”5px” title_color=”#000000″ image_id=”9987″ info_title=”پشتیبانی VIP” title_size=”24″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”تمام دستگاه ها (MULTI-PLATFORM)” king_plan_duration=”ماهیانه / سالیانه” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#2867a0″ text_durationbg_color=”#4675a0″ king_button_color=”#2867a0″ king_border_color=”#2867a0″ king_buttonname=”” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20Bitdefender%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%22%7D%5D” link=”|||”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” title_color=”#000000″ image_id=”9985″ info_title=”پکیج Install & Setup” title_size=”24″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”تمام دستگاه ها (Multi-platform)” king_plan_duration=”1 سرویس” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#009baf” text_durationbg_color=”#3ba2af” king_button_color=”#009baf” king_border_color=”#009baf” king_buttonname=”” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%20Bitdefender%20Central%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20Bitdefender%22%7D%5D” link=”|||”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” title_color=”#000000″ image_id=”9990″ info_title=”حذف VIRUS & SPYWARE” title_size=”24″ image_size=”150″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”تمام دستگاه ها(MULTI-PLATFORM)” king_plan_duration=”1 / 2 / 3 / 5 / 10 سرویس” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#6537b9″ text_durationbg_color=”#7651ba” king_button_color=”#6537b9″ king_border_color=”#6537b9″ king_buttonname=”” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20Bitdefender%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20Bitdefender%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%7D%5D” link=”|||”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” title_color=”#000000″ info_title=”حذف ADWARE” title_size=”24″ image_size=”150″ image_id=”9989″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”تمام دستگاه ها (MULTI-PLATFORM)” king_plan_duration=”1 سرویس” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#c11d00″ text_durationbg_color=”#c14b36″ king_button_color=”#c11d00″ king_border_color=”#c11d00″ king_buttonname=”” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%22%7D%5D” link=”|||”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” title_color=”#000000″ info_title=”TUNE-UP رایانه ای” title_size=”24″ image_size=”150″ image_id=”9986″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”تمام دستگاه ها (MULTI-PLATFORM)” king_plan_duration=”ماهیانه / 1 سرویس” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#00bb54″ text_durationbg_color=”#3bba74″ king_button_color=”#00bb54″ king_border_color=”#00bb54″ king_buttonname=”” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%82%D8%B5%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%22%7D%5D” link=”|||”]
[mvc_infobox image_radius=”5px” title_color=”#000000″ info_title=”پشتیبانی اینترنت خانگی” title_size=”24″ image_size=”150″ image_id=”9988″][/mvc_infobox][pr_pricingtable king_planname=”تمام دستگاه ها (MULTI-PLATFORM)” king_plan_duration=”ماهیانه / 1 سرویس” hea_plansize=”16″ hea_durationsize=”30″ head_planbg_color=”#bf5f00″ text_durationbg_color=”#bf7a35″ king_button_color=”#bf5f00″ king_border_color=”#bf5f00″ king_buttonname=”” acoptions=”%5B%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%22%7D%2C%7B%22pric_feature%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%22%7D%5D” link=”|||”]